fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Projekty

833małopolska836

Sprzęt zakupiony w ramach umowy na realizację inicjatywy lokalnej w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w projekcie„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"celem poszerzenia oferty działalności odpłatnej statutowej Fundacji.

 

Obecnie realizujemy:

Projekt: Animacja i rozwój oferty warsztatowej celem prężniejszego rozwoju Fundacji wspierającej społeczność lokalną.

 Wytowrnica

833małopolska836

 

banerek_logotypy_ProgramGrantowy-SS-cumulus

 

 

 

 

Kultura w sołectwach, edycja 3

 

W tym roku Fundacja realizuje projekt finansowany przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu warsztaty recyclingowe PLASTUŚ.

W ramach warsztatów dzieci i młodzież uswiadamiane są jak segregować odpady, chronić środowisko naturalne i jak z rzeczy zuzytych wykonać przydatne przedmioty. Projekt realizowany jest od lutego do kwietnia br.

 

Sprawozdanie z warsztatów recycling-owych PLASTUŚ realizowanych przez Fundację „Będzie Dobrze” w ramach III edycji „Kultura w sołectwach” organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

 

  1. Termin realizacji zadania (luty-kwiecień 2017r)

Raz w miesiącu dwie grupy uczestników spotykały się w Mostkach w siedzibie dawnego przedszkola, gdzie odbywały się warsztaty. Szkoleniowiec przeprowadzał zajęcia dostosowane do odpowiednich kategorii wiekowych. Dzieci młodsze do 12 lat odbywały zajęcia z kolorowania, malowania, liczne konkursy z=o tematyce recyclingowej. Pierwsze zajęcia dla każdej z grup były wykładem wprowadzającym. Dzieciom przybliżono tematykę recyclingu i segregacji śmieci. Przeprowadzono ustną ankietę, na której podstawie stwierdzono, że 60% dzieci nie wie jak segregować śmieci, w ich domach nie segreguje się śmieci, a także nie wiedzą jaki kolor kosza wskazuje na odpowiednie przedmioty, które tam należy wrzucić. Oprócz tego odbywały się zajęcia praktyczne podczas których dzieci wykonywały mnóstwo praktycznych przedmiotów w rolek po papierze toaletowym, butelek plastikowych, zakrętek, pojemników po napojach i żywności. Podczas warsztatów przewidziano przerwę na drugie śniadanie (catering) w postaci ciepłego napoju i ciasteczek, herbatników.

Druga grupa młodzieży odbywała zajęcia o podobnej tematyce, była to grupa wiekowa od 12-17 lat.

Młodzież o wiele lepiej radziła sobie z tematem recyclingu. Ankieta ustna wskazała, że 95% z uczestników wiedziała jak segregować śmieci, jednak tylko niewielki odsetek z nich segreguje je w domu. Zajęcia z młodzieżą polegały na wykładach, ciekawostkach, a także na zajęciach praktycznych m.in. wykonywania dekoracji.

  1. Zajęcia wiele wniosły w życie młodych ludzi. Szkoleniowcy przekonali się, że uświadamianie dzieci i młodzieży o konieczności segregacji śmieci, a także możliwości wtórnego ich użycia może dać efekty w przyszłości i zaowocować tym, iż będziemy zastanawiać się co i gdzie wyrzucamy. Uczestnicy zostali także poinstruowani i szkodliwym wpływie śmieci wyrzucanych gdzie popadnie na nasze środowisko.
  2. Rezultaty kursu były spełnione, zrekrutowano dwie grupy uczestników (załącznik lista obecności), godziny zamierzone zrealizowane były w całości (17 godzin – załącznik rozliczenie), na każdych zajęciach liczba uczestników była większa niż 50% (załącznik –listy obecności)

 

 

 

 

O PROJEKCIE

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywne karpackie NGO".


Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet  V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. , obejmuje obszar: 
- województwa małopolskiego (powiat nowosądecki, gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowotarski, wadowicki, suski, tatrzański), 
- województwa podkarpackiego (powiat m. Krosno, jasielski, krośnieński, bieszczadzki, leski, sanocki), 
- województwa śląskiego (powiat cieszyński, żywiecki). 
ZAKRESWSPARCIA

W ramach projektu „Aktywne karpackie NGO” utworzona zostanie Karpacka Sieć Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, która składać się będzie z 4 punktów stacjonarnych oraz mobilnych ośrodków doradczych (na terenie gmin objętych projektem) oferujących usługi doradczo-informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej. 

Doradztwo dotyczyć będzie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz tematyki związanej np. z zarządzaniem, promocją, pozyskiwaniem środków finansowych, zarządzaniem personelem, współpracy z sektorem publicznym i innymi organizacjami pozarządowymi, zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Planowane jest także prowadzenie doradztwa specjalistycznego.

Organizowane będą również szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w następujących modułach tematycznych:

  1.    Współpraca i partnerstwo lokalne.
  2.    Zarządzanie NGO.
  3.    Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO.
  4.    Przygotowanie projektu.
  5.    Podstawy zarządzania projektami.
  6.    Księgowość i zarządzanie finansami NGO.
  7.    Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
  8.    Tworzenie i funkcjonowanie OPP.
  9.    Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO - funkcjonowanie PES.
10.    PR dla NGOs.

oraz innych wynikających z potrzeb organizacji pozarządowych.

Planuje się także realizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o tematyce:
„Współpraca z NGO- procedury zlecania zadań publicznych”.

W ramach projektu „Aktywne karpackie NGO” prowadzone będą również działania informacyjne i aktywizujące– m.in. uruchomiona zostanie strona internetowa projektu wraz z forum i newsletterem, wydawany będzie kwartalnik informacyjny, w którym zamieszczane będą aktualności, porady prawne, informacje dotyczące funkcjonowania NGOs itp. Organizowany będzie konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową oraz dla najbardziej przyjaznej trzeciemu sektorowi gminie.
CELPROJEKTU

Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych (NGO) na terenie Karpat do końca 2014 r. Cel ten zrealizowany będzie poprzez prowadzenie:

- doradztwa,
- szkoleń,
- działań informacyjnych i aktywizujących

na obszarze 16 powiatów i 140 gmin położonych na terenie Karpat w ramach stworzonej Karpackiej Sieci Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych. 

Dzięki realizacji projektu wzrośnie dostępność i jakość usług szkoleniowych i doradczych dla przedstawicieli NGO oraz osób pragnących założyć organizację pozarządową. Planuje się, że efektem projektu będzie również rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym (jednostkami samorządu terytorialnego) oraz sektorem prywatnym.

Od marca do czerwca 2015 roku Fundacja realizowała zadanie publiczne w Padegrodziu pod nazwą:

Zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Podegrodzie.

więcej »
« poprzednia 1 następna »

Dołącz na facebooku

Współpracują z nami: